دندونامو پر کردم اصلا ظاهرشو دوست ندارم امکانش هست بدون اینکه مجددا خالی بشه روی اونا چیزی بزنم؟

پرسش :
چند سال پیش دندونامو پر کردم (با ماده نقره ای) اصلا ظاهرشو دوست ندارم. امکانش هست بدون اینکه مجددا خالی بشه روی اونا رو چیزی بزنیم مثل ماده کامپوزیتی که رنگش مشخص نباشه و رنگ دندون بشه؟
پاسخ :
بايد ماده قبلى خالى شده و سپس توسط كامپوزيت مجدد پر شود.