لمینیت چیست؟ آیا با وینر فرق دارد؟

لمینیت یا وینر یا فیسینگ (Facing) واژه هایی هم معنی هستند و به هر پوسته ای اطلاق می شوند که بتواند سطح خارجی دندان را بپوشاند و از این طریق رنگ، شکل، اندازه و تا حدی نحوه قرارگیری دندان موردنظر را در دهان به جهت زیباتر دیده شدن تغییر دهد. این پوسته های نازک اصلاح کننده می توانند در دوجنس کلی تحت عنوان “سرامیکی” و “کامپوزیتی” ارائه شوند. یعنی ما واژه های لمینیت یا وینر کامپوزیتی و لمینیت یا وینر سرامیکی داریم اما در اصطلاح عامه به اشتباه واژه ی “لمینیت” تنها به انواع سرامیکی و واژه ی “وینر” به انواع کامپوزیتی اطلاق میشود.