لثه ام تحلیل رفته دندان هایم همه لق شده اند وفاصله پیدا کرده اند آیا با جراحی درست میشود و چقدر هزینه دارد؟