لثه ام تحلیل رفته دندان هایم همه لق شده اند وفاصله پیدا کرده اند آیا با جراحی درست میشود و چقدر هزینه دارد؟

سوال:
لثه ام تحلیل رفته دندان هایم همه لق شده اند و فاصله پیدا کرده اند آیا با جراحی درست میشود و چقدر هزینه دارد؟

پاسخ دکتر:شما نياز به مشاوره با جراح لثه داريد.